ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΑΝΟΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΚΑΙ  ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1οΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (Επιστημονική Eταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΙΑΣ" με έδρα την Αθήνα. Το Σωματείο χρησιμοποιεί σφραγίδα στα έγγραφά του, η οποία είναι στρογγυλή. Στο επάνω μέρος της αναγράφεται η επωνυμία του Σωματείου "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΟΙΑΣ» ενώ στο κάτω μέρος η αγγλική απόδοση  "ΗΕLLΕΝΙCDIMENTIASOCIETY". Σε όσα θέματα δεν υπάρχει ρύθμιση στο παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάζεις του Αστικού Κώδικα.

Αρθρο 2ο | ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός   του   Σωματείου είναι η προαγωγή της έρευνας και της  αντιμετώπισης της άνοιας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα:

 • α) Η προαγωγή των τομέων της επιστήμης που αφορούν στην έρευνα της παθογένειας, στην πρόληψη και στην θεραπεία της άνοιας καθώς και στην κοινωνική αποκατάσταση όσων πάσχουν απ' αυτήν.
 • β) Η προαγωγή της εκπαίδευσης και της ερευνητικής δραστηριότητας των ασχολουμένων με την άνοια εν γένει.
 • γ) Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Σωματείου. Επίσης η συνεργασία μεταξύ του Σωματείου και Σωματείων, Ενώσεων ή Εταιρειών συγγενών ειδικοτήτων της Ιατρικής (ιδιαίτερα της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής και άλλων ειδικοτήτων) με στόχο την ανύψωση της επιστημονικής στάθμης στην έρευνα και στην αντιμετώπιση της άνοιας.
 • δ) Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών της Ιατρικής και των Ιατρών άλλων ειδικοτήτων στο θέμα της άνοιας και η ενημέρωση των ιατρών στα νεώτερα δεδομένα καθώς και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων αποτελεσματικών μεθόδων για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των πασχόντων από άνοια.
 • ε) Η δημόσια παράσταση, παρουσία και έκφραση γνώμης για όλα  τα θέματα που αφορούν στην προώθηση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών του  Σωματείου.
 • στ) Η προσπάθεια  επίσημης εξειδίκευσης   των   ενδιαφερομένων στον  τομέα  της  άνοιας.
 •  
 • Άρθρο 3ο ΜΕΣΑ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Σωματείο χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο, όπως  ενδεικτικά:

 • α) Τη διοργάνωση επιστημονικών συγκεντρώσεων και συνεδρίων (τοπικών, πανελληνίων και διεθνών) με αντικείμενο  σύμφωνο με τους επί μέρους σκοπούς του Σωματείου και την διοργάνωση ενός Πανελληνίου Συνεδρίου Άνοιας τουλάχιστον   κάθε   δύο   χρόνια.
 • β) Την έκδοση περιοδικού σχετικού με την άνοια και/ή άλλων εντύπων καθώς και την προαγωγή άλλων μέσων επικοινωνίας, με τα οποία θα   μπορούν   να   ενημερώνονται τα Μέλη του Σωματείου και τα Μέλη συναφών επιστημονικών και Επαγγελματικών κλάδων  ή   Κοινωνικών   Ομάδων. Την ευθύνη της εκδόσεως  του   περιοδικού  έχει   Συντακτική Επιτροπή,  που   ορίζεται από το Δ.Σ. μεταξύ των μελών του Σωματείου. Ο αριθμός των μελών της  Συντακτικής   Επιτροπής μπορεί  να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση του Δ.Σ.  Τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι απαραίτητο να  είναι μέλη  του Σωματείου. Όλα τα σχετικά με το περιοδικό θέματα (σύνταξη, έκδοση, διανομή, δημιουργία ειδικών Επιτροπών, συνεργασίες κλπ.) καθορίζονται από Εσωτερικό Κανονισμό,  ο οποίος συντάσσεται και τροποποιείται    από τη Συντακτική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δ.Σ.  του Σωματείου.  Συνδρομητές μπορεί να  είναι  μέλη  ή  τρίτοι  έναντι  ετήσιας συνδρομής που καθορίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου. Το περιοδικό  δέχεται  συνεργασίες  από  κάθε  επιστήμονα Έλληνα ή αλλοδαπό, ειδικευόμενο στα θέματα της Άνοιας.
 • γ) Τη διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την απονομή διπλωμάτων ή τίτλων με διαδικασίες που ορίζονται κατά περίπτωση από το καταστατικό ή τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.
 • δ) Τη συνεργασία με άλλα Σωματεία, Επιστημονικές μη κερδοσκοπικές Εταιρίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Επιστημονικές ομάδες, Εκδοτικούς Οργανισμούς κλπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πληροφοριών, καθώς και την παροχή αμοιβαίας συνδρομής και υποστήριξης σε ερευνητικά προγράμματα και άλλες δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.
 • ε) Τη σύνταξη προτάσεων για τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να θεσμοθετεί και να προωθεί η πολιτεία, προκειμένου να προάγεται η φροντίδα και γενικότερα η αντιμετώπιση όσων πάσχουν από Άνοια. Το Σωματείο παρακολουθεί τη διεθνή εμπειρία στα σχετικά θέματα και προωθεί τις προτάσεις του με  κάθε πρόσφορο μέσο.
 • στ) Την επιστημονική και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού και των αρμοδίων αρχών, με εισηγήσεις, παρεμβάσεις και παραστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές, Σώματα, Όργανα και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες με στόχο την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
 • ζ) Κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο για την πραγματοποίηση των  σκοπών  του Σωματείου μέσο.
 •  
 • Άρθρο 4ο | ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Οι  πόροι του Σωματείου είναι:

 • α) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, οι οποίες προκαταβάλλονται τον Ιανουάριο του οικείου έτους.
 • β) Τα  καταβαλλόμενα  δικαιώματα  για  την  παρακολούθηση συνεδρίων,  σεμιναρίων και  άλλων εκδηλώσεων του Σωματείου.
 • γ) Οι έκτακτοι πόροι, όπως οι έκτακτες εισφορές των μελών, οι οικονομικές  ενισχύσεις,  δωρεές,  κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οποιοδήποτε έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία ή δραστηριότητα, ώστε να ενισχύεται η προώθηση του  σκοπού  και  το  έργο  του  Σωματείου.

2. Το ύψος των τακτικών εσόδων και των έκτακτων εισφορών καθορίζεται και αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Σωματείου.

3. Τα δόκιμα μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή ίση με την καταβαλλόμενη από τα τακτικά  μέλη.

4.Για δωρεές και άλλες παροχές εν ζωή ή αιτία θανάτου που γίνονται προς το Σωματείο απαιτείται για την αποδοχή τους πλειοψηφία των 5/7 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε κληρονομιές γίνονται δεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής και με πλειοψηφία 5/7  των  μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5ο | ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο ως  τακτικό μέλος έχει κάθε Έλληνας γιατρός που έχει την ειδικότητα  του Νευρολόγου, του Νευρολόγου-Ψυχιάτρου, του Ψυχιάτρου, Παθολόγου ή, έχει μεν άλλη ειδικότητα, ασχολείται όμως αποδεδειγμένα μέσα στα πλαίσια της ειδικότητός του με την Άνοια καθώς και ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί που ασχολούνται αποδεδειγμένα  με την Άνοιας και την έρευνα σχετικά με την Άνοια.

2.- Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. του Σωματείου, που περιέχει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο, επάγγελμα, ειδικότητα, διεύθυνση κατοικίας και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται από το καταστατικό αυτό για την εγγραφή τακτικού μέλους) και συνοδεύεται από δήλωσή του ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους και διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Η αίτηση εγγραφής πρέπει, να συνοδεύεται από θετική πρόταση για την εγγραφή ενός τουλάχιστον τακτικού μέλους του Σωματείου.

3- Αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει, τις εγγραφές είναι το   Διοικητικό  Συμβούλιο.                                                                    

4.- Αν η απόφαση του Δ.Σ. είναι απορριπτική, αναφέρει, στο κείμενο της τη δυνατότητα του ενδιαφερομένου να προσφύγει στη   Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απορριπτικής απόφασης. Η σχετική προσφυγή κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίοοφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο για τη συζήτηση  της  προσφυγής.

5.- Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για το Σωματείο, αν ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει όλα τα προσόντα που ορίζονται από το νόμο και το παρόν καταστατικό, εκτός εάν η αίτηση εγγραφής δεν συνοδεύεται από θετική πρόταση τακτικού μέλους, οπότε η εγγραφή  είναι δυνητική για το Δ.Σ.

6.-Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρεί οποτεδήποτε από το Σωματείο με δήλωση του προς το Δ.Σ. Η αποχώρηση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε αυτοδίκαια απ’ την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Το μέλος που αποχωρεί οφείλει, τις μέχρι την αποχώρηση του οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σωματείο.

7.- Επανεγγραφή μέλους επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την εκτέλεση της απόφασης αποβολής η την αποχώρηση του μέλους και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει σε κάθε περίπτωση κατά ελεύθερη κρίση.

8.- Εκτός από τα τακτικά, υπάρχουν και τα Δόκιμα μέλη. Ως Δόκιμα μέλη εγγράφονται όσοι διαμένουν εντός ή εκτός Ελλάδας, ημεδαποί ή αλλοδαποί, και α) ειδικεύονται στη Νευρολογία, Ψυχιατρική, Παθολογία και άλλες ειδικότητες  της Ιατρικής και β) οι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, οι οποίοι         αποδεδειγμένα ασχολούνται κατά την κρίση του Δ.Σ. με την  Άνοια.

Τα Δόκιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, μεταξύ των οποίων και η παρακολούθηση των Γενικών Συνελεύσεων, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα έκφρασης της γνώμης τους και ψήφισης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, ούτε στις ειδικές επιτροπές του. Η έγγραφή τους γίνεται με την ίδια διαδικασία που γίνεται η εγγραφή των τακτικών μελών.

9. - Επίτιμα μέλη είναι εκείνατα άτομα που προσέφεραν ιδιαίτερες και σημαντικές υπηρεσίες στο Σωματείο. Η κήρυξη των επιτίμων μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με απαρτία 6 μελών και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των άλλων μελών.

Άρθρο 6ο | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις επιστημονικές του εκδηλώσεις και να μετέχουν στα διάφορα τμήματα    και  Επιτροπές επιστημονικού έργου διοριζόμενα με απόφαση του Δ. Σ.

Όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν τη γνώμη τους, να ψηφίζουν τα θέματα ημερησίας διάταξης και να ψηφίζουν ή να ψηφίζονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή συλλογικών οργάνων   του Σωματείου. Κάθε μέλος (τακτικό ή δόκιμο), έχει το δικαίωμα να παίρνει, υπογράφοντας σχετική απόδειξη, αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και εκτάκτων) και Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αίτηση.

Άρθρο 7ο | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο:

α) Να εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στο   Σωματείο, όπως καθορίζονται με  αποφάσεις του Δ.Σ.

β) Να συμβάλλει για την εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου, όχι μόνο αποφεύγοντας κάθε ενέργεια και πράξη που έρχεται σ' αντίθεση μ' αυτό, αλλά και με θετικό τρόπο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή   προσπάθεια.

γ) Να πειθαρχεί στις αποφάσεις τηςΓενικής Συνέλευσης και του  Διοικητικού Συμβουλίου,  να μη  παρεμποδίζει την εκτέλεση τους και να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού.

δ) Να προσέρχεται κατά τρόπο ανελλιπή στις Γενικές Συνελεύσεις   και να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του και να ψηφίζει τους υποψηφίους  για κάθε συλλογικό όργανο.

Άρθρο 8ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΩΝ

1.-Στα μέλη όλων των κατηγοριών είναι δυνατόν να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της επίπληξης, της προσωρινής αποβολής (μέχρι τρεις μήνες) και της οριστικής αποβολής (διαγραφής).

2.- Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται:

α) Σε πρώτο βαθμό από το Πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μαζί με αναπληρωματικά,    εκλέγονται ταυτόχρονα με το Δ. Σ. και η θητεία τους λήγει συγχρόνως  με τη θητεία του Δ.Σ.

β) Σε δεύτερο βαθμό από τη Γεν. Συνέλευση με τη συνηθισμένη απαρτία και με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων σε κάθε συνεδρίαση (πρώτη ή δεύτερη).

3. -Δικαίωμα προσφυγής στη Γ.Σ. κατά των αποφάσεων του Π.Σ. έχουν, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο καταδικασμένος πειθαρχικά, σε περίπτωση δε απαλλακτικής απόφασης το Δ.Σ .ή το 1/10 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του   Σωματείου.

Η προθεσμία προσφυγής είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης για τον καταδικασμένο ή από την έκδοση   της απόφασης για το Δ.Σ. ή για το 1/10 των μελών.

4. - Την πειθαρχική δίωξη ασκεί το Δ.Σ. ή το 1/10 τουλάχιστον των τακτοποιημένων οικονομικά τακτικών μελών με έγγραφη αναφορά προς  το Π.Σ.

5.- Οι πιο πάνω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται για υπαίτια παράβαση του παρόντος Καταστατικού η των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή για ενέργεια πράξεων που αντιβαίνουν στο σκοπό ή τα συμφέροντα του Σωματείου ή για σπουδαίο λόγο ή για συμπεριφορά ανάρμοστη στη Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή στα γραφεία του   Σωματείου. Για την επιλογή τηςοριστικής αποβολής (διαγραφής) απαιτείται   η  πλειοψηφία των 4 από τα 5 μέλη του Π. Σ.

6.- Για την εγκυρότητα της απόφασης με την οποία επιβάλλεται πειθαρχική ποινή, απαραίτητη είναι η κλήση του διωκόμενου να παραστεί κατά τη σχετική συζήτηση (στο Π.Σ. ή στη Γ.Σ.) για να απολογηθεί προφορικά ή γραπτά. Η κλήση γίνεται με ιδιαίτερη ατομική πρόσκληση  που επιδίδεται στο διωκόμενο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σχετική συζήτηση.

Ο διωκόμενος δικαιούται να λάβει γνώση όλων των σχετικών με το πειθαρχικό αδίκημα που κατηγορείται εγγράφως.

Η μη παράσταση του διωκόμενου που κλήθηκε όπως προαναφέρεται, κατά τη συζήτηση της πειθαρχικής υπόθεσής του, δεν εμποδίζει το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο να συνεδριάσει και να επιβάλει πειθαρχική ποινή.

7.- Μέλη που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους γίνονται ανενεργά και στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται. Είναι δυνατό μάλιστα να διαγραφούν οριστικά από το Σωματείο, αν δεν καταβάλουν τις καθυστερούμενες συνδρομές τους μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα που θα λάβουν σχετική πρόσκληση του Ταμία.

Άρθρο 9ο | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.- Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία των μελών του Σωματείου, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 22-24 του παρόντος καταστατικού.

2.- Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και αρχίζει από την επομένη της διενέργειας των αρχαιρεσιών ημέρα και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 36ου μήνα της θητείας (τακτική θητεία). Το Δ.Σ. με πλειοψηφία 5 τουλάχιστον μελών, μπορεί να παρατείνει τη θητεία του μέχρι 6 μήνες κατ' ανώτατο όριο και μόνο εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.

3.-Το  Δ.Σ. αποτελείται  από  τον ΠΡΟΕΔΡΟ,  τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΙΑ, τον ΕΦΟΡΟ και δύο συμβούλους. Απαγορεύεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο οι πιο πάνω αναφερόμενες ιδιότητες μελών του Δ.Σ.

4.-Η παράδοση από το απερχόμενο στο νέο Δ. Σ. γίνεται με σχετικό πρακτικό μέσα σε 5 ημέρες από τη συγκρότηση του σε σώμα.

5.-  Σε περίπτωση δικαστικής προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών, δεν αναστέλλεται η ανάληψη των καθηκόντων των εκλεγμένων οργάνων-μελών Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

6.-  Τακτικά  μέλη του  Δ.Σ. εκλέγονται  7 από τους υποψήφιους για  τη θέση αυτή κατά τις εκλογές, που διενεργούνται σύμφωνα με το σύστημα που αναφέρεται στο 23ο άρθρο του παρόντος καταστατικού. Τους νέους συμβούλους προσκαλεί μέσα σε 5 ημέρες από την ανακήρυξή τους για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ και την κατανομή των αξιωμάτων ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Αν ο σύμβουλος που πλειοψήφησε αρνηθεί ή αμελήσει, μετά την πάροδο των πέντε ημερών, την πρόσκληση συγκρότησης σε σώμα κάνει  ο οποιοσδήποτε σύμβουλος, ο οποίος και προεδρεύει κατά την πρώτη συνεδρίαση μέχρι την εκλογή του προέδρου. Η εκλογή στις διάφορες θέσεις του Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία με τη συνήθη απαρτία και  με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. με εξαίρεση το αξίωμα του Προέδρου, το οποίο καταλαμβάνει ο σύμβουλος που πλειοψήφησε. Αν κανείς δεν πετύχει απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται  μεταξύ των δύο πρώτων σε σταυρούς υποψηφίων  για κάθε αξίωμα.

7.- Το Δ.Σ λειτουργεί μόνο όταν συγκροτείται από 7 μέλη, τηρουμένων βέβαια για τις συνεδριάσεις του των καθοριζομένων με το παρόν κανόνων απαρτίας και πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί σε λιγότερα των 7 ατόμων και δεν υπάρχουν, για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, τότε τα μέλη του ΔΣ. που απέμειναν και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερα των 5 και ότι παραβρίσκονται και συμφωνούν και τα 5 κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, έχουν το δικαίωμα μέσα σε 5 ημέρες το αργότερο από τότε που μειώθηκαν τα μέλη σε λιγότερα των 7, να ενεργήσουν σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών με σκοπό τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ.

Μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης, η παλιά συνεχίζει την εκτέλεση των καθηκόντων της μόνο για τη διεκπεραίωση των επειγουσών υποθέσεων του Σωματείου και εφόσον κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων παραβρίσκονται και συμφωνούν τουλάχιστον  πέντε   μέλη.

Αν το Δ. Σ. δεν εκπληρώσει έγκαιρα την παραπάνω υποχρέωσή του για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ-, θεωρείται   ότι   παραιτήθηκε.

8.- Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να ανακατανέμει ολικά ή μερικά τα αξιώματα, με εξαίρεση το αξίωμα του Προέδρου.

9.- Αν παραιτηθεί από το αξίωμά του, αλλά διατηρεί τη θέση του ως μέλος του Δ.Σ., ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος ή ο γενικός γραμματέας ή ο ταμίας, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε 5 ημέρες, με επιμέλεια του προέδρου ή αν αυτός παραιτήθηκε ενός από τους άλλους αξιωματούχους που δεν παραιτήθηκαν, για την εκλογή νέου. Αν η παραίτηση των προαναφερόμενων αξιωματούχων γίνεται από τη θέση τους ως μελών του Δ.Σ.,  τότε εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου  αυτού, ανάλογα με την περίπτωση.

10.-Σε κάθε περίπτωση οριστικής απομάκρυνσής του για οποιοδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνεται από τον επόμενο στη σειρά  ψήφων κατά τις αρχαιρεσίες σύμβουλο.

Άρθρο 10ο | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  Δ.Σ.

1. - Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται το ήμισυ συν ένα των μελών του, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας   ή   ο   αναπληρωτής   του.

2. - Οι αποφάσεις του Δ .Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

Η ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. είναι φανερή. Μυστική είναι σε προσωπικά θέματα και όσες άλλες περιπτώσεις αποφασίσει το Δ.Σ.                                                   

Μέλος του Δ.Σ., το οποίο κωλύεται να παρασταθεί σε κάποια συνεδρίαση, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος με σχετική εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να αναφερθεί στα Πρακτικά του Δ.Σ. πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει παραπάνω από ένα μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Το Δ. Σ. συνεδριάζει φανερά, εκτός αν με απόφασή του κρίνει ότι πρέπει να συνεδριάσει μυστικά σε ορισμένη συνεδρίασή του. Το δικαίωμα των μελών του Σωματείου να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι καθολικό, με εξαίρεση την περίπτωση που συζητούνται προσωπικά θέματα ορισμένων μελών, οπότε είναι δυνατό να επιτραπεί η παρουσία μόνο των μελών αυτών.

Τα μέλη που παραβρίσκονται δεν έχουν το δικαίωμα του λόγου χωρίς άδεια του Δ.Σ. Μέλος που θα παραβεί την υποχρέωση αυτή,    μπορεί να αποβληθεί από τη συνεδρίαση.

4.- Το Δ.Σ. συγκαλείται τακτικά και έκτακτα κάθε φορά που θα κριθεί αναγκαίο από τον πρόεδρό του η από 3 τουλάχιστον μέλη του με αίτηση τους, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία απευθύνεται προς τον πρόεδρο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 3 μέρες από την υποβολή της αίτησης. Ο πρόεδρος σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, συγκαλεί το Δ.Σ. με πρόσκλησή του, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η οποία κοινοποιείται στα μέλη 48 τουλάχιστον ώρες και αν υπάρχει επείγον θέμα για συζήτηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ώρα της συνεδρίασης. Το δικαίωμα αυτό, με τις ίδιες προθεσμίες κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης ασκείται από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του Δ.Σ. αν ο πρόεδρός του για οποιοδήποτε λόγο δεν το συγκαλέσει μέσα στην παραπάνω τριήμερη προθεσμία.

5.- Το Δ.Σ διοικεί το Σωματείο, εφαρμόζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του, εγκρίνει τις κάθε λογής δαπάνες μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, διορίζει και απολύει το προσωπικό και τους συνεργάτες του Σωματείου, καθορίζει τις αποδοχές ή την αμοιβή τους, εκτελεί τις  αποφάσεις της Συνέλευσης των μελών,  συγκαλεί  μέσω του προέδρου και του γενικού γραμματέα, τις Γενικές  Συνελεύσεις και καταρτίζει την Ημερήσια  Διάταξη  των  Θεμάτων που θα συζητηθούν, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. συγκαλεί Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, διορίζει Εφορευτική Επιτροπή, διορίζει και ανακαλεί εκπρόσωπο του Σωματείου στα Διεθνή Όργανα και τα μέλη των Ειδικών Επιτροπών, συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση απολογισμό  (οικονομικό και διοικητικό) και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια και πράξη, απαραίτητες για την πραγματοποίηση του σκοπού της οργάνωσης  και την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνέλευσης των μελών της και είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα, το οποίο δεν υπάγεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή  άλλου  συλλογικού οργάνου.

Άρθρο 11ο ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Δ.Σ.

1.- Σε περίπτωση παραίτησης ολόκληρου του Δ.Σ., τα μέλη του οφείλουν να συγκαλέσουν μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ημέρα της παραίτησης τους, έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 22-24 του παρόντος Καταστατικού. Μετά την πάροδο άπρακτων των πιο πάνω προθεσμιών υπάρχει έλλειψη διοίκησης.

2.- Τα μέλη που παραιτήθηκαν οφείλουν να συνεχίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους για τη διεκπεραίωση των επειγουσών υποθέσεων του Σωματείου, μέχρι την ανακήρυξη των νέων συμβούλων, μόνο όμως εάν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση της προηγούμενης  παραγράφου.

Άρθρο   12οΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

1.-Τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς το Σωματείο πάντοτε χωρίς αμοιβή, ενώ εξάλλου, απαγορεύεται, να παρέχουν σ' αυτό εξαρτημένη εργασία έναντι μισθού ή να συνάψουν με αυτό οποιαδήποτε σύμβαση που θα τους προσπορίσει αμοιβή ή άλλο χρηματικό όφελος. Για τα έξοδα όμως που πραγματοποιούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα μέλη της διοίκησης αποζημιώνονται πλήρως  με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

2.- Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο για κάθε ζημιά του που προκλήθηκε από τις ενέργειές τους. Τα μέλη όμως που αντιτάχθηκαν σε συγκεκριμένη ενέργεια και μειοψήφησαν κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, απαλλάσσονται από τις ευθύνες για τη ζημιά που προκλήθηκε στο Σωματείο από την ενέργεια αυτή.

3.- Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του, στις οποίες είχε κληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εκπίπτει και από το αξίωμα που τυχόν έχει και από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του  άρθρου 21 του παρόντος.

Ο κρινόμενος δεν έχει  το δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της σχετικής  απόφασης  της  Γ.Σ., ούτε είναι αναγκαία η παρουσία του για  τη σύνθεση  του Δ.Σ.

4.- Μέλος της διοίκησης, μπορεί να απουσιάσει μετά από  άδεια του  Δ.Σ.   μέχρι  δύο μήνες.

5.- Η θητεία των μελών του Δ.Σ. που εκλέχτηκαν κατά τη διάρκεια της τακτικής θητείας, για την αναπλήρωση τακτικών μελών που απομακρύνθηκαν οριστικά για οποιοδήποτε λόγο από τη διοίκηση     διαρκεί μόνο μέχρι τη λήξη  της τακτικής θητείας σε  κάθε περίπτωση.

6.- Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να συντάξει:

         Α) Κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ., ο οποίος ισχύει μετά την ψήφισή του από 4 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Με τον κανονισμό αυτόν  είναι δυνατό να τεθούν κανόνες και αρχές και να  δημιουργηθούν νέες  αρμοδιότητες (όπως π.χ. Γραμματεία Δημοσίων Σχέσεων) που θα διευκολύνουν και θα κάνουν αποτελεσματικότερη τη λειτουργία και δράση του Δ.Σ. και τη σχέση με την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου  και σε σχέση με τη  δραστηριότητά του  προς  τα   έξω.   Τα   άτομα που θα αναλάβουν τις νέες δραστηριότητες μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή απλά (τακτικά) μέλη του Σωματείου. Η εκλογή τους ανήκει στην  αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. Το προαναφερόμενο  δικαίωμα  τελεί   κάτω  από  τους εξής  όρους και προϋποθέσεις: 

α) Ότι οι θεσπιζόμενοι κανόνες, αρχές και εξουσίες δεν θα βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού αυτού και το σκοπό του Σωματείου, δεν θα έρχονται σε σύγκρουση δικαιοδοσίας με τα όργανα του Σωματείου, δεν  θα φαλκιδεύουν τις εξουσίες και τα δικαιώματα των οργάνων αυτών και δεν θα δημιουργούν  με κανένα τρόπο αύξηση των υποχρεώσεων των μελών του Σωματείου.

β) Ότι η θητεία  εκείνων που αναλαμβάνουν τις νέες αρμοδιότητες είναι  ελεύθερα  ανακλητή  από το Δ.Σ.,  λήγει όμως  αυτόματα  αν   λήξει   για οποιοδήποτε λόγο η θητεία  της διοίκησης που  τους διόρισε. 

γ)  Ότι οι  υπηρεσίες  εκείνων  που θα αναλάβουν τις νέες αρμοδιότητες   θα   παρέχονται,   πάντοτε   χωρίς   μισθό ή αμοιβή.

         Β) Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης. Ο κανονισμός   αυτός   αποκτά   ισχύ   μετά   την  ψήφισή  του   από   τη Γενική Συνέλευση και αφορά μόνο στις εσωτερικές σχέσεις των μελών   του Σωματείου και τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι, μπορεί να περιέχει κανόνες και αρχές και να δημιουργεί αρμοδιότητες που θα συντελέσουν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης για την επιτυχία  του  σκοπού  του  Σωματείου. Και για τον Κανονισμό αυτό ισχύουν οι δεσμεύσεις που αναφέρονται με τα στοιχεία α και γ στην προηγούμενη περίπτωση Α της παραγράφου αυτής.

7.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με πλειοψηφία των 5/7 των μελών του να εκχωρεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ορισμένες από τις εξουσίες του σε τριμελείς επιτροπές από μέλη του Σωματείου, στις οποίες μπορεί να μετέχει λόγω γνώσεων ή εμπειρίας και μη μέλος του Σωματείου. Οι αποφάσεις των Επιτροπών αυτών δεσμεύουν το Σωματείο αν υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και τούτο τις αποδεχτεί, εφ' όσον αφορούν προς το συμφέρον και μόνο και στην εκπλήρωση του   σκοπού  του Σωματείου.

Άρθρο   13ο | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε δικαστική ή διοικητική αρχή κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και απέναντι σε  κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου),         υπογράφοντας μόνος κάθε είδους απαιτούμενο έγγραφο (εξώδικο ή δικαστικό), κοινοποιεί και παραλαμβάνει αγωγές και κάθε είδους δικόγραφα ή εξώδικα και ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, πάντα όμως με βάση και οδηγό τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. Αν πρόκειται για επείγουσα περίπτωση, ο Πρόεδρος για να αποτρέψει βλάβη       στα συμφέροντα του Σωματείου, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες και πράξεις χωρίς απόφαση του Δ.Σ, αν από αντικειμενικούς λόγους είναι αδύνατη η σύγκλησή του, οφείλει όμως το συντομότερο δυνατό να ζητήσει απ' αυτό επικύρωση των ενεργειών του. Ο Πρόεδρος, επίσης, συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις του, καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη, συγκαλεί με τον Γενικό Γραμματέα κατ' εξουσιοδότηση του Δ.Σ. τις Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξή τους σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα,  διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, εισηγείται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που συζητούνται, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα και τα παρόντα μέλη τα πρακτικά του Δ.Σ, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάβε είδους έγγραφο που έχει σχέση με τη διοίκηση του Σωματείου, υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, συνυπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα και τους εκλεγμένους Πρόεδρο και Γραμματέα των Γεν, Συνελεύσεων τα πρακτικά ­τους, ελέγχει τα βιβλία του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία, επιμελείται για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων και του Δ.Σ, του Καταστατικού αυτού και του νόμου και γενικώς εποπτεύει για την καλή λειτουργία της διοίκησης του Σωματείου.

 Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται αυτοδίκαια από τον Αντιπρόεδρο, που αποκτά κατά το χρόνο της αναπλήρωσης όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

Άρθρο 14οΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

1.- Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., έχει την επιμέλεια της σύνταξης των πρακτικών του, διεξάγει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους    εκλεγμένους Πρόεδρο και Γραμματέα των Γεν. Συνελεύσεων τα πρακτικά τους, υπογράφει με τον Πρόεδρο τις ανακοινώσεις σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και την Ημερήσια Διάταξη τους, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ. Σ. και όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διοίκηση του Σωματείου, φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου και τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώο μελών, β) Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικά συνεδριάσεων της διοίκησης και δ) Περιουσίας του Σωματείου και όσα άλλα βιβλία αποφασίσει το Δ.Σ.   (όπως  π.χ.   αλληλογραφίας,   πρωτόκολλο   κ.λ.π.).

2.- Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει η κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται (με τα ίδια δικαιώματα και εξουσίες)   από   τον  Έφορο.

Άρθρο 15οΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. - Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, τηρεί      υποχρεωτικά βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και το οποίο πριν από τη χρησιμοποίησή του πρέπει να είναι αριθμημένο και θεωρημένο από την Ελεγκτική Επιτροπή, φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων και ενεργεί τις πληρωμές. Πληρωμές γίνονται πάντα με έγγραφο χρηματικό ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία, ενώ οι εισπράξεις γίνονται πάντα με γραμμάτια εισπράξεων που υπογράφει ο Ταμίας και τα οποία πριν από τη χρησιμοποίησή τους πρέπει να αριθμούνται και να θεωρούνται από  την Ελεγκτική  Επιτροπή.

2. - Ο Ταμίας κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει προς αυτό λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του και κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους, ενώ συντάσσει, και υποβάλλει μέσω του Δ.Σ. στη  Γενική Συνέλευση για έγκριση τον ισολογισμό του περασμένου έτους, συνοδευόμενο από την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και προϋπολογισμό του επόμενου.

3.- Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Ταμιευτήριο οποιασδήποτε Τράπεζας στο όνομα του Σωματείου, και μετά την αφαίρεση των συνήθων και ενόψει των εξόδων του Σωματείου, τα μετρητά που υπερβαίνουν ορισμένο ποσό που καθορίζεται ελεύθερα με αποφάσεις του Δ.Σ. Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. και με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο   και   τον  Ταμία.

4.- Κάθε δαπάνη πριν από την πραγματοποίησή της πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ.

5. - Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για υπαίτια απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα.

6. - Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο,   αναπληρώνεται από τον Έφορο.

Άρθρο 16οΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 1. - Ο Έφορος αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός τους για οποιοδήποτε λόγο και γενικά εκτελεί κάθε υπηρεσία και αναλαμβάνει κάθε ειδική αρμοδιότητα που του αναθέτει το Δ.Σ.

2.- Ο Έφορος δεν επιτρέπεται να αναπληρώνει ταυτόχρονα τον  Γεν.   Γραμματέα  και τον Ταμία.

Άρθρο 17οΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.- Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση του Σωματείου ασκείται από τριμελή Ελεγκτική  Επιτροπή (Ε.Ε.) η οποία εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και της οποίας  η θητεία  λήγει συγχρόνως με τη θητεία του Δ.Σ.

2.- Μαζί με τους τακτικούς ελεγκτές εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται σε αναπλήρωση των τακτικών μελών που έπαψαν οριστικά να ασκούν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο. Οι τακτικοί ελεγκτές μετά την εκλογή τους συνέρχονται και εκλέγουν ανάμεσα τους τον πρόεδρο της Ε.Ε. (ο οποίος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της, διευθύνει τις συζητήσεις κλπ.) και τον γραμματέα της Ε.Ε. (ο οποίος τηρεί ειδικό Βιβλίο, υπογράφει τα έγγραφά της κλπ.).

3.- Η Ε.Ε. συνεδριάζει έγκυρα, αν παραβρίσκονται δύο τουλάχιστον από τα μέλη της. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των τακτικών ελεγκτών σε δύο και έλλειψης αναπληρωματικών για την πλήρωση της κενής θέσης, είναι απαραίτητη η παρουσία και των δύο τακτικών ελεγκτών για τη συνεδρίαση της Ε.Ε. Αν απομείνει ένας τακτικός ελεγκτής και δεν υπάρχει αναπληρωματικός για τη συμπλήρωση της Ε.Ε. μέχρι τον αριθμό των δύο τουλάχιστον μελών, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Ε.Ε. Πάντως η Ε.Ε. που έπαψε να ασκεί τα καθήκοντά της για οποιοδήποτε λόγο, οφείλει να υποβάλει στην τακτική Γεν. Συνέλευση την έκθεσή της σχετικά με την οικονομική διαχείριση της διοίκησης για το χρονικό διάστημα που ασκούσε τα καθήκοντά της, ενώ η νέα Ε.Ε. υποβάλλει την έκθεση της για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι την τακτική Γεν. Συνέλευση. Αν η παλιά Ε.Ε. παραλείψει να εκπληρώσει την πιο πάνω υποχρέωσή της, την έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείριση ολόκληρου του έτους  υποβάλλει η νέα.

4.-  Η Ε.Ε. συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο, εφτά (7) μέρες   τουλάχιστον πριν από την τακτική Γεν. Συνέλευση και έκτακτα όσες  φορές κρίνει αναγκαίο οποιοδήποτε μέλος της. Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει κατατοπιστική έκθεση για την οικονομική διαχείριση  της      διοίκησης και την υποβάλει στην τακτική Γεν.Συνέλευση για έγκριση μετά τη λογοδοσία του Δ.Σ.

5.- Η Ε.Ε. τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρεί τις εκθέσεις της.

6.- Οι  υπηρεσίες των μελών της Ε.Ε. παρέχονται πάντοτε χωρίς μισθό ή αμοιβή.

7. - Στη διάθεση της Ε.Ε., το Δ.Σ. θέτει οποτεδήποτε του ζητηθεί όλα τα βιβλία της διαχείρισής του και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ε.Ε. μπορεί αν κρίνει αναγκαίο -ιδίως όταν παρατηρεί οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες-να ζητήσει από το Δ .Σ. σύγκληση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα   σε  10 ημέρες από την αίτηση της Ε.Ε.

8.- Η Ε.Ε. αριθμεί και θεωρεί πριν από κάθε χρησιμοποίησή  τους  τα γραμμάτια εισπράξεων.

9. - Η διαχειριστική περίοδοςαρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 18οΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ - ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ.

1.- Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο   όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που από το νόμο και  το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά και έκτακτα.

         α) Τακτικά, μέσα στο μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους. Κατά τη Συνέλευση αυτή υποβάλλεται για έγκριση από το Δ.Σ. ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προϋπολογισμός του έτους που ακολουθεί και από την Ε.Ε. η έκθεσή της για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του έτους που πέρασε. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να συζητηθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα υποβληθεί από το Δ.Σ. και εφόσον περιλαμβάνεται στην Ημερήσια Διάταξη.

         β) Έκτακτα συνέρχεται ηΓενική Συνέλευση, όταν το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί από το 1/10 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου, με γραπτή αίτησή τους στην οποία αναφέρονται τα θέματα για συζήτηση και η οποία απευθύνεται προς το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 7 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή, εφαρμόζεται  το άρθρο 96 παρ. Ζ του Αστικού  Κώδικα.

3.- Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) -αφού διαπιστωθεί η απαρτία- εκλέγει από τα μέλη της πρόεδρο για να διευθύνει τις εργασίες της και γραμματέα για να συντάξει τα πρακτικά. Τα πρακτικά (πρόχειρα και καθαρογραμμένα) συνυπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γεν. Συνέλευσης, όπως και ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. αν παραβρέθηκαν στη Συνέλευση.

Άρθρο 19οΣΥΓΚΛΗΣΗ  Γ. Σ.

1.- Τα μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με ανακοίνωση του Δ.Σ., στην οποία αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, και η οποία δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Σωματείου τουλάχιστον 10 ημέρες –αν πρόκειται για τακτική- και τουλάχιστον 4 ημέρες, αν πρόκειται για έκτακτη Γ. Σ. ή για δεύτερη συζήτηση τακτικής ή έκτακτης συνέλευσης, πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της.

Αν τη Γενική Συνέλευση συγκαλούν μέλη του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα, την επιμέλεια για την ανακοίνωση έχουν τα μέλη αυτά.

2.- Εκτόςαπό τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που αναφέρονται   στις  προσκλήσεις και ανακοινώσεις κανένα άλλο δεν επιτρέπεται να   συζητηθεί.

3.- Όταν πρόκειται για τακτική Γεν. Συνέλευση, κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να πάρει από το γραφείο του ένα αντίγραφο του οικονομικού απολογισμού του προηγούμενου έτους, του προϋπολογισμού του τρέχοντος και της έκθεσης τηςΕ.Ε. (αν έχει κατατεθεί από την Ε.Ε.) τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Άρθρο 20οΑΠΑΡΤΙΑ Γ. Σ.

1.- Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παραβρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Τα μέλη που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα, μπορούν να καταβάλουν  τη συνδρομή τους προσερχόμενα στη Γενική Συνέλευση.

Εάν κατά την πρώτη συζήτηση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια ακριβώς θέματα μέσα σε 2 μέχρι 15 ημέρες από τη ματαίωση της πρώτης, οπότε υπάρχει απαρτία κι αν παρίστανται, δέκα (10) τουλάχιστον μέλη, στα οποία δεν υπολογίζονται τα μέλη του Δ.Σ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις που από το νόμο και το παρόν καταστατικό απαιτείται  ειδική αυξημένη απαρτία.

2.- Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που από  το νόμο ή το καταστατικό αυτό απαιτείται ειδική αυξημένη πλειοψηφία.

3.- Στις περιπτώσεις που θα παρθεί απόφαση για την τροποποίηση του   καταστατικού ή για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των  μισών τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και πλειοψηφία των 3/4  των παρόντων, ενώ για την  απόφαση μεταβολής του σκοπού της οργάνωσης απαιτείται η συναίνεση   όλων των γραμμένων τακτικών μελών. Η συναίνεση των απόντων δίνεται στην  τελευταία  περίπτωση  εγγράφως.

Άρθρο 21οΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ. Σ.

ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.- Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογές οποιουδήποτε οργάνου,   διοικητικού ή ελεγκτικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, θέματα   εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά   ζητήματα,  και όποτε άλλοτε αποφασίσει η  Γ. Σ., είναι  έγκυρη μόνο αν γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η  ψηφοφορία   είναι φανερή και γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση,    ποτέ όμως διά βοής.

2.- Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με έντυπα ψηφοδέλτια ή με ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί που χορηγεί το Δ.Σ. και είναι όμοιο (σε μέγεθος και ποιότητα) για όλα τα μέλη και που συμπληρώνονται απ' αυτά. Οι εκλογές για ανάδειξη διοίκησης, πειθαρχικού συμβουλίου και ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται πάντοτε με έντυπα ψηφοδέλτια. Έντυπα είναι και τα φωτοτυπημένα ή πολυγραφημένα ψηφοδέλτια.

Όταν η ψηφοφορία αφορά εκλογές διοίκησης, ελεγκτικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, χορηγούνται και φάκελοι όμοιοι για  όλους τους ψηφοφόρους.

3.- Κατά τη λήψη των αποφάσεων (με μυστική ή φανερή ψηφοφορία) δεν επιτρέπεται να παραβρίσκονται τρίτα πρόσωπα, με εξαίρεση τον Νομικό Σύμβουλο του σωματείου σε κάθε  περίπτωση.

4.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ. Σ. γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνέλευσης καθώς και από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.,  αν παραβρέθηκαν στη συζήτηση.

5. - Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να παύσει το Δ.Σ. ή ένα ή περισσότερα μέλη του οποτεδήποτε και αν παραβρίσκονται τα μισά από τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη, αν η απόφαση παρθεί με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων τακτικών μελών.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και όταν η Γ. Σ, δεν εγκρίνει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ., οπότε η διοίκηση θεωρείται παραιτημένη, το Δ.Σ. ενεργεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 1 τουάρθρου 22 του παρόντος. 

Το Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή του νέου. Αν για     οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθούν εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. μέσα     στις παραπάνω προθεσμίες, εφαρμόζεται το άρθρο 69 του Α. Κ.

6.- Με τον ίδιο τρόπο και προϋποθέσεις η Γ. Σ. μπορεί να παύσει εν όλω ή εν μέρει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του Πειθαρχικού        Συμβουλίου. Και στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης νέων στη θέση των παυθέντων.

7.- Το κύρος των αποφάσεων της Γ. Σ. μπορεί να προσβληθεί στην  προθεσμία και με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 22ο ΕΚΛΟΓΕΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ

1.- Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. της   Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, διεξάγονται τον 36ο μήνα της θητείας τους.

Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. ορίζει ημερομηνία διεξαγωγής των   αρχαιρεσιών, συγκαλώντας Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και διορίζει ταυτόχρονα τριμελή εφορευτική  επιτροπή από τακτικά μέλη του Σωματείου, η οποία διενεργεί τις εκλογές, δικάζει τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας των εκλογών και ανακηρύσσει τους  επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς.

2.- Αρχαιρεσίες διεξάγονται και έκτακτα, αν λήγει για οποιοδήποτε λόγο νωρίτερα από την τριετία η θητεία των πιο πάνω οργάνων ή του εκπροσώπου ή υπάρξει ανάγκη συμπλήρωσης και δεν υπάρχουν αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Και στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. ενεργεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3.- Προς την Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) υποβάλλονται οι υποψηφιότητες, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών. Μέσα σε δύο ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η Ε.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους και αποστέλλει τους σχετικούς πίνακες προς όλα τα τακτικά μέλη τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των αρχαιρεσιών, μαζί με φακέλους ψηφοφορίας, τους οποίους σφραγίζει με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

4.- Η Ε.Ε. έχει την ευθύνη και μέριμνα τύπωσης των ψηφοδελτίων, προμήθειας των φακέλων ψηφοφορίας και γενικά όλων των απαιτουμένων πράξεων και ενεργειών για την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών.

5.- Η Ε.Ε. δεν ανακηρύσσει υποψηφίους όσους δεν είναι ταμειακώς   εντάξει.

Άρθρο 23οΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ψηφοφορία διενεργείται με ενιαίο  πάντα  ψηφοδέλτιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο  αριθμό ψήφων. Σεπερίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Για τα λοιπά αξιώματα αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία οι 7 (περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος) πλειονοψηφήσαντες.

Άρθρο 24οΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

1.- Η  Εφορευτική Επιτροπή δεν δικαιούται αμοιβή ή μισθό για τις υπηρεσίες της αλλά μόνο αποζημίωση για τα έξοδα τα οποία πραγματοποιεί.

2. - Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να θέσουν   υποψηφιότητα για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό   Συμβούλιο.

3.- Μαζί με τα τακτικά μέλη των οργάνων του Σωματείου εκλέγονται και αναπληρωματικά, τα οποία καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που απομακρύνθηκαν οριστικά για οποιοδήποτε λόγο.

4- Η διαδικασία των Εκλογών είναι η εξής:

         α) Οι ψήφοι δίνονται με σταυρούς γραμμένους με μολύβι, στυλό διαρκείας ή μελάνης, χρώματος μαύρου ή μπλε. Σταυροί προτίμησης περισσότεροι από τον αριθμό των εκλεγόμενων σε κάθε όργανο δεν προσμετρούνται για το όργανο που αφορούν.

Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο (ενδεικτικά) αν: 1) Διαφέρει σε χρώμα, σχήμα, μέγεθος, τυπογραφικά στοιχεία ή στοιχεία πολυγράφου από τα άλλα ψηφοδέλτια, 2) Πάνω του υπάρχουν λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις,       στίγματα και γενικά σημάδια τα οποία αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, 3) Βρεθεί σε φάκελο που έχει και άλλα οποιαδήποτε χαρτιά ή έγγραφα και 4) Βρεθεί σε φάκελο που διαφέρει από τους υπόλοιπους φακέλους ή δεν έχει την υπογραφή  του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

         β) Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής για κάθε ζήτημα που      υπάγεται στην αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και      του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται  με απόλυτη πλειοψηφία.

5.- Η ψηφοφορία επιτρέπεται να γίνει και με συστημένη επιστολή, η οποία αποστέλλεται στο όνομα ενός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το οποίο την παραλαμβάνει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή αφαιρεί τον εξωτερικό φάκελο και μετά την υπογραφή του φακέλου της ψηφοφορίας από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, τον ρίχνει στην κάλπη, μετά τη διαπίστωση του απαραβίαστου του φακέλου  ψηφοφορίας.

Η ψηφοφορία επιτρέπεται επίσης, να γίνει από τακτικό μέλος επ' ονόματι και για λογαριασμό άλλου τακτικού μέλους με ειδική εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να ψηφίζει με εξουσιοδοτήσεις, για λογαριασμό 2 κατ’ ανώτατο όριο τακτικών μελών.

6.- Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών που γίνεται στο τέλος της ψηφοφορίας και μετά τη διαλογή των ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Καταστατικού, το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ. Σ., το οποίο έχει την ευθύνη φύλαξής του.

7.- Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών με καταβολή των οφειλών στην εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει πάρει σχετικό μπλοκ αποδείξεων από τον Ταμία της απερχόμενης διοίκησης.

Άρθρο 25ο | ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο δεν διαλύεται παρά μόνον εάν παραμείνουν λιγότερα των δέκα μελών ή αν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από τον Αστικό Κώδικα και το νόμο. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση μισών τουλάχιστον τακτικών μελών από όσα είναι εγγεγραμμένα, ταμειακώς εντάξει και δικαιούνται ψήφου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η ίδια Γενική Συνέλευση με την αυτή πλειοψηφία αποφασίζει και για τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου για σκοπό κοινωφελή και  παρεμφερή με αυτόν του Σωματείου.

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα, διαβιβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά του μέλη που συνήλθαν για το σκοπό αυτό σήμερα, 3η Μαΐου 2010, στην Αθήνα και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος – Ψυχίατρος

 2. Μαρία Μπόζη, Νευρολόγος

 3. Κύνθια Κονδύλη, Νευρολόγος

 4. Κώστας  Νικολάου, Ψυχίατρος

 5. Ιωάννης  Παπατριανταφύλλου, Ψυχίατρος

 6. Βασίλης  Βαγενάς, Νευρολόγος

 7. Αρετή  Ευθυμίου, Ψυχολόγος

 8. Δήμητρα  Ποταμιάνου, Ψυχολόγος

 9. Λυκούργος – Αθανάσιος  Καρτσακλής, Νευρολόγος

 10. Αγγελική  Βλαχογιάννη, Ψυχολόγος 

 11. Παναγιώτα  Ζώη, Ψυχολόγος

 12. Ειρήνη Παναγιώτη – Μποζώρη, Παθολόγος

 13. Ανδρέας Δρακονταειδής, Παθολόγος

 14. Γεώργιος Ποθητός, Παθολόγος

 15. Φούλα Βασιλάρα, Παθολόγος

 16. Ευφημία Βρακίδου, Αιματολόγος

 17. Δόριζα Θωμαΐδα, Παθολόγος

 18. Δημήτρης Σταματόπουλος, Παθολόγος

 19. Ιμπραήμ Ταραούνε, Διαβητολόγος

 20. Καίτη Καπετάνιου, Παθολόγος

 21. Ιωάννης Βελέντζας, Νευρολόγος – Ψυχίατρος

 

 

Stay Connected

fb

 Εγγραφή Μελών

 Ηλεκτρονική Φόρμα

 

Newsletter